هزینه های شرکت در نشریههزینه چاپ مقاله و صدور نامه پذیرش : 180.000 (یکصد و هشتاد هزار تومان) میباشد

 

توجه: این هزینه برای هر یک از مقاله ها میباشد

 

توجه داشته باشید که ارسال و بررسی مقالات (پذیرش یا عدم پذیرش) رایگان بوده و وجه واریزی پس از پذیرش مقاله شما انجام میگردد