محورهای نشریه 1. فقه و حقوق
 2. فلسفه و عرفان
 3. انسان شناسی
 4. علوم قرآن و حدیث
 5. علوم سیاسی و روابط بین الملل
 6. تمامی گرایش های علوم اقتصادی و اقتصاد مقاومتی
 7. تمامی گرایش های علوم مدیریتی
 8. تمامی گرایش های علوم اسلامی و الهیات
 9. خانواده
 10. روانشناسی
 11. فرهنگ و هنر
 12. زبان شناسی
 13. جغرافیا
 14. تاریخ شناسی

و تمامی موضوعاتی که زیرشاخه موضوعات بالا میباشند در این نشریه قابل چاپ میباشد.