ساختار سازمانی نشریهریاست مجله: جناب آقای دکتر میرعماد سالاروند

مدیریت اجرایی مجلات تحت نظارت انجمن پژوهش در علوم انسانی و اسلامی: جناب آقای علی اکبر شریف

مدیریت فناوری اطلاعات و وبسایت مجلات تحت نظارت انجمن علوم انسانی و اسلامی : جناب آقای حمید صلواتی

مدیریت دبیرخانه مجلات تحت نظارت انجمن علوم انسانی و اسلامی : جناب آقای مهندس بهروز پاگشا

مدیریت کمیته داوران مجلات : جناب آقای دکتر حسام الدین ابرقویی

هیات تحریریه

  1. دکتر رحمت خوارزمی
  2. دکتر ناهیده حیدرزاده
  3. دکتر مرتضی ولی پور
  4. دکتر زینب سنچولی
  5. دکتر محمد ایدی
  6. دکتر محمد رضا ایروانی
  7. امیر خواجه زاده
  8. نیما ارزانی
  9. حسین علی امینی خواه
  10. الهام پورمهابادیان