راهنمای نویسندگانبه نام خدا

پژوهشگران گرامی لطفا مقاله خود را مطالب اصول نگارشی به کار گرفته شده در فایل زیر آماده نمایید.

دانلود فایل راهنمای نگارش مقالات

با تشکر

دبیرخانه مجلات علمی